CITAZIONE

Cit. di Seneca o Sant’Agostino? Mai si saprà!

Errare humanum est, perseverare autem diabolicum